Thursday, January 25, 2007

چه کسی بود از نزدیکی خیالم رد شد؟