Friday, January 26, 2007

دلم هی بهانه می گیرد، تلخ می شود
یادم باشد سر راه یک چیز شیرین بخرم
نان و یک چیز شیرین