Sunday, February 11, 2007

اما گاه که می آیم از پنجره
کسی را به آواز بلند بخوانم
تازه به یاد می آورم
کوچه تاریک است
حواسم پرت
دلم شکسته
!.... راهم دور

علی صالحی