Saturday, March 03, 2007

در حیرتم اینجا
این بید سر به راه .... چرا؟
چرا این همه خسته و خاموش
! از شکستن سر شاخه های بلند خود حرفی نمی زند

علی صالحی