Monday, April 16, 2007

،روزها که بلند و بلند تر می شوند
،من که انگشتانم را بی پروا توی شمشاد های انبوه دانشگاه فرو می کنم
و گنجشکی که تصمیم گرفته دیگر برای هیچ کسی آواز نخواند
همین