Thursday, October 09, 2008

... پاییز بهاریست که عاشق شده است


دامنه شمالی البرز مرکزی رنگ عوض کرده
شهر شمالی بوی مدرسه و مداد رنگی می دهد
من چند فصل است که دفتر و کتاب هایم را جلد کرده ام
و منتظر اول پاییز نشسته ام
من بهار دلتنگم و پاییز خویشاوند نزدیک من است

2 Comments:

Anonymous کشتی نوح said...

دوباره برگشتی...

10:58 AM  
Anonymous Mojtaba said...

سلام. من برگشتم. تو هم برگرد

6:54 AM  

Post a Comment

<< Home